KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1

TARAFLAR ve YÜRÜRLÜK

 

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), T.C Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği (“TNB”) arasında imzalanan “T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından Türkiye Noterler Birliğinin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde Güvenli Ödeme Sistemi Kurucusu ve İşleticisi Olarak Yetkilendirilmesine İlişkin Protokol” ile TNB’ye verilen yetki kapsamında, TNB nezdinde yapılacak ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satım işlemleri bakımından TNB ile imzalanan 14.04.2020 tarihli “İkinci El Taşıt Satış İşlemleri Sırasında Güvenli Ödeme Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Protokol” ile güvenli ödeme sisteminin işletimi amacıyla “Aracı Kuruluş” sıfatıyla hizmet sunma hususunda yetkili olan Küçük Çamlıca Mh. Üçpınarlar Cd. Üçer Sk. No:8/2 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Papara”) ile TNB nezdinde ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satım işlemi yapacak gerçek ve/veya tüzel kişi/kişiler arasında aşağıda belirtilen koşullar ile elektronik ortamda kurulmuş olup, TNB nezdinde ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satım işlemi yapacak gerçek ve/veya tüzel kişi/kişiler tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek imzalanmış sayılacak ve yürürlüğe girecektir.

 

Papara Adres ve İletişim Bilgisi:

Adres: Küçük Çamlıca Mh. Üçpınarlar Cd. Üçer Sk. No:8/2 Üsküdar/İstanbul

Telefon numarası: 0 (850) 490 0 190

E-Posta adresi: destek@devret.com

 

MADDE 2

TANIMLAR ve KISALTMALAR

 

 

İşbu Sözleşme’de geçen;

 

Alıcı

:

İkinci el motorlu kara taşıtı satış işlemi sırasında güvenli ödeme sistemini kullanan ve satış işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Satıcı ile anlaştıkları meblağı Papara’ya transfer etmekle yükümlü olan, Noterliklerde yapılan satış sözleşmesindeki alıcı taraf olan tüzel/gerçek kişiyi,

ARTES

:

Araç Sicil ve Tescil Sistemi’ni,

EFT

:

Elektronik fon transferini,

Hassas Ödeme Verisi

 

:

Sistem’e kaydolurken veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kişisel güvenlik bilgilerini,

Kanun

:

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu’nu,

KKB

:

Kredi Kayıt Bürosu’nu,

Kullanıcı

:

Papara sistemine giriş yaparak kullanıcı tanımlaması yapan alım ya da satım işlemlerini yapacak gerçek/tüzel kişiyi,

KPS

:

Kimlik Paylaşım Sistemi’ni,

KVKK

:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

MERSİS

:

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ni,

Ödeme Emri

:

Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen onay/talimatı,

Ödeme Hizmeti

 

:

Papara’nın Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme hizmetlerini,

Referans numarası

:

Sistem kullanılarak motorlu araç devir tescil işleminin gerçekleştirilmesinin temini için, TNB tarafından üretilip ARTES üzerinden Papara’ya iletilen ve tescil işleminde eşleştirme kriteri olarak kullanılacak olan sayısal değeri,

Satıcı

:

İkinci el motorlu kara taşıtı satış işlemi sırasında güvenli ödeme sistemini kullanan ve satış işlemine konu taşıta karşılık Alıcı ile anlaştıkları meblağın, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Papara tarafından hesabına transfer edileceği Noterliklerde yapılan satış sözleşmesindeki satıcı taraf olan tüzel/gerçek kişiyi,

Sistem

:

İkinci el motorlu kara taşıtı alım satım işlemleri ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek para transferinin yapılabilmesi amacıyla oluşturulan ve Papara tarafından kendi bünyesinde ve/veya Sözleşme dışı üçüncü bir gerçek/tüzel kişi tarafından sağlanan servis aracılığıyla mobil uygulama, aplikasyon vb. herhangi bir ad altında işletilen teknik alt yapıyı,

SMS

:

Alıcı ve Satıcı’nın bildirdiği GSM numarasına Papara tarafından gönderilen kısa mesajı, 

Taşıt

:

Karayolları Trafik Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca noterler tarafından satış ve devri yapılan araçlar ile Yönetmelik uyarınca satışı yapılan ikinci el motorlu kara taşıtlarını,

Taraflar

:

Alıcı, Satıcı ve Papara’yı,

TCMB

:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

 

İfade etmektedir.

 

MADDE 3

SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

 

İşbu Sözleşmenin konusu, Papara tarafından Kanun’a uygun şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldığı faaliyet izini çerçevesinde verilmekte olan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri kapsamında, TNB bünyesinde gerçekleştirilecek ikinci el motorlu kara taşıtı satışı işlemi bakımından güvenli ödeme sisteminin kullanılması ile hem Alıcı’nın hem de Satıcı’nın Papara’dan birlikte talep etmesi şartıyla, işbu Sözleşme’de yazılı şartların ve tescil işleminin tamamlanmasını müteakip yine işbu Sözleşme’de yazılı komisyonların düşülmesinden sonra kalan satış bedelinin Alıcı’dan Satıcı’ya aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 4

SİSTEM İŞLEYİŞİ

 

 

4.1. Kullanıcıların Papara hizmetlerinden yararlanması, Papara ile işbu Sözleşme’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan eklerini akdetmesi koşuluna bağlıdır.

 

4.2. Kullanıcı www.devret.com adresli internet sitesi ve/veya “Devret” isimli mobil uygulamalar üzerinden Sistem’e girerek Kullanıcı kaydını oluşturur. Kullanıcı tarafından girilmesi zorunlu olan bilgilerden ad/soyad ve TCKN uyumu KPS’den, VKN uyumu MERSİS’ten, IBAN bilgisinin TCKN ile uyumu KKB’den Papara tarafından sorgulanır, eşleşmeyen kayıtlara ait ilgili işlemler reddedilir. Kullanıcı tarafından oluşturulan kayıtlar, işlem tamamlanmadan önce ve işbu Sözleşme’de kararlaştırılan iptale ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla iptal edilebilir.

 

4.3. Sisteme giriş yapan Kullanıcı, Sistem üzerinden kendi adına, başka bir gerçek kişi adına ya da başka bir tüzel kişi adına alış/satış işlemi yapabilir. Kullanıcı sistem üzerinden Satıcı ya da Alıcı olduğu bilgisini girer ve aşağıdaki seçeneklerden yapacağı işleme uygun düşen nitelikte olanı işaretler.

 

Satıcı;

i. Ruhsat Sahibi ‘Şahsi’

ii. Ruhsat Sahibi Adına ‘Gerçek Kişi’

iii. Ruhsat Sahibi Adına ‘Tüzel Kişi’

Alıcı;

iv. Kendisi Adına Alıcı,

v. Gerçek Kişi Adına Alıcı

vi. Tüzel Kişi Adına Alıcı

 

4.4. Sistem’de işlemler Kullanıcı tarafından Satıcı adına yapılan giriş ile başlamaktadır. Satıcı adına Madde-6 kapsamında istenilen bilgiler Sistem’e girildikten ve sorgulamaları tamamlandıktan sonra, girilen bilgilerle yapılan sorgulamaların eşleşmemesi halinde işlem Papara tarafından reddedilir. Sorgulamaların eşleşmesi halinde, ilgili kayıtlar TNB sistemine iletiler ve TNB tarafından bir “Referans Numarası” atanır. Referans Numarası ile birlikte güvenli ödeme başvuru bilgileri, Sistem’e tanımlanmış olan Alıcı ve Satıcı GSM numarası ve/veya e-posta adreslerine gönderilir. İlgili “Referans Numarası” Papara tarafından gönderilen her mesajda yer alacak olup, “Referans Numarası” bulunmayan mesajlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Aksi davranış nedeniyle doğabilecek zararlardan Papara’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.5. Alıcı adına işlemler SMS mesajı ile kendisine gönderilen Referans Numarası ve Madde-6 kapsamında yer alan bilgilerin Sistem’e girilmesi ile başlar.
Alıcı adına girilen bilgilere ait ilgili sorgulamalar tamamlandıktan sonra, girilen bilgilerle yapılan sorgulamaların eşleşmemesi halinde işlem Papara tarafından reddedilir.

 

4.6. Alıcı, GSM hattına gönderilen Referans Numarası’nı Sistem’e girerek istenen bilgileri doldurduktan sonra Alıcı ve Satıcı tarafından girilen kayıtların eşleşmesi sonrasında Alıcı, araç satış bedelini kayıt esnasında bildirilmiş olan kendi adına açılmış banka hesabı üzerinden Papara’ya gönderir. Alıcı tarafından gönderilen tutarın Sistem’e kayıt esnasında girilen tutardan fazla olması durumunda fazla tutar, Sistem’e kayıt esnasında girilen hesap numarasına, TCMB tarafından EFT sisteminin kapatılmamış olduğu durumlarda aynı gün, kapatılmış olması durumunda ise bir sonraki iş günü otomatik olarak EFT ile iade edilir.

 

4.7. TNB nezdinde ARTES verilerine göre motorlu taşıt mülkiyet devrinin tescil edilip edilmediği bilgisi TNB tarafından Papara’ya iletilmektedir. Alıcı tarafından gönderilen satış bedeli, ARTES üzerinden TNB kayıtlarında mülkiyet devri tescil işlemi tamamlandığı bilgisi alınıncaya kadar Papara nezdinde blokeye alınır.

 

4.8. ARTES üzerinden mülkiyet devrinin tescilinin gerçekleştiği bilgisinin TNB tarafından Papara’ya iletilmesi durumunda, Alıcı tarafından gönderilen meblağdan Papara tarafından Madde-8 kapsamında düzenlenen komisyon düşüldükten sonra kalan satış bedeli, Satıcı tarafından kayıt esnasında bildirilen hesaba işlem saatleri içerisinde olması kaydıyla aynı gün içerisinde transfer edilir. Transfere ilişkin bilgi, E-posta ve/veya SMS ile Alıcı ve Satıcı’ya bildirilir. Satış bedelinin aktarıldığı hesap Satıcı’nın sorumluluğunda olup, yanlış ya da hatalı hesap bildirilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan Satıcı sorumlu olacaktır. 

 

4.9. İşlem saatleri mesai saatleri ile sınırlı olup, TCMB EFT işlem saatleri dışında gerçekleşen işlemlere ilişkin ödemeler Papara tarafından bir sonraki iş günü gerçekleştirilecektir.

 

MADDE 5

İŞLEM İPTALİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

 

5.1. Kullanıcılar, Sistem’e giriş yaptıkları anda işbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilerek ödeme hizmetleri kapsamında yapılacak ödemelere peşinen onay verirler. Noterlikte taşıt satış sözleşmesinin hazırlanmasından sonra ve bu sözleşmeye ilişkin noterlik makbuzunun kesilmesi sırasında taşıt satış bedeli olarak ilgili hesaba aktarılan tutar bloke edilir. TNB tarafından işlem gerçekleştirme süresince bloke edilmiş işlemlerin iptali yapılamaz.

 

5.2. TNB nezdinde tescil işlemi tamamlanana kadar Taraflar işlemleri iptal edebilirler. İptal edilen işleme ilişkin tutar TCMB tarafından EFT sisteminin kapatılmamış olduğu durumlarda aynı gün, kapatılmış olması durumunda ise bir sonraki iş günü otomatik olarak Papara tarafından EFT ile iade edilir.  

 

5.3. Noterlikte taşıt satış sözleşmesine ilişkin noterlik makbuzunun kesilmesinden ve aracın Alıcı adına tescil edilmesinden önce Alıcı ve/veya Satıcı, Sistem üzerinden bu aşamaya kadar yaptığı işlemleri iptal edebilirler. İşlemin iptal edilmesi durumunda Papara tarafından taşıt satış bedelinin iadesi işbu Sözleşme’de belirlenen şekilde yapılır.

 

5.4. Satış sözleşmesinin tamamlanamaması ve taşıtın alıcı adına tescil edilememesi halinde TNB tarafından Papara’ya yapılan bildirim üzerine taşıt satış bedeli üzerindeki bloke kaldırılır. Bu durumda Alıcı ve/veya Satıcı tarafından Papara’ya yapılacak başvuru üzerine bu aşamaya kadar yapılan işlemler iptal edilebilir.

 

5.5. 5.1 madde uyarınca taşıt satış bedelinin bloke edilmesinden önce;

 

5.5.1. Alıcı ve/veya Satıcı tarafından, Sistem üzerinden işlemin iptal edilmesi durumunda TNB’ye iptal bilgisi gönderilir ve iptal anında Alıcı’ya para iadesi gerçekleştirilir.

 

5.5.2. Alıcı ve/veya Satıcı tarafından iptal işlemi yapılmasa dahi, Sistem’e Satıcı tarafından yapılan başvuru gününü takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar tescil işleminin gerçekleştiğinin TNB tarafından Papara’ya bildirilmemesi durumunda işlem otomatik olarak iptal edilir, TNB’ye iptal bilgisi gönderilir ve iptal anında Alıcı’ya para iadesi gerçekleştirilir.

 

5.5.3. İptal işleminin mesai saatinin bitiminden sonra yapılması halinde en geç takip eden ilk iş günü iade gerçekleştirilir. Bu madde uyarınca yapılacak olan iade işlemlerinde; tam gün çalışılan günlerde saat 17.00, resmi tatiller nedeniyle yarım gün çalışılan günlerde ise saat 12.00 mesainin sona erdiği saat olarak kabul edilir.

 

5.6. Satış bedeli üzerinde bloke bulunmaması durumunda Alıcı ve/veya Satıcı tarafından Sistem üzerinden işlem iptal edilebilecektir. Papara, Referans Numarası, iptal tarih/saati ve iptalin kim tarafından gerçekleştirildiği bilgilerini web servis aracılığı ile TNB’ye; ayrıca E-Posta ve/veya SMS aracılığı ile Satıcı ve Alıcı’ya bildirir.

 

5.7. İade işlemi nedeniyle Papara’ya Alıcı ve Satıcı tarafından herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve Alıcı ya da Satıcı bu nedenle Papara’dan faiz ya da her nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Alıcı ve Satıcı iptal/iade işlemleri nedeniyle Papara’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemeyecekleri gibi, daha sonra TNB nezdinde ARTES üzerinde mülkiyet devri tescil edilmiş olsa bile Papara’nın herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

 

MADDE 6

KULLANICILAR TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

 

 

 

6.1. Satıcı bakımından;

 

Satıcı, Sistem üzerinden aşağıdaki bilgileri girerek süreci başlatır;

 

ü  Gerçek kişi ise TC. Kimlik No, Tüzel kişi ise Vergi No

Ø  Zorunlu alandır.

Ø  T.C. Kimlik Numarası algoritmasına uygun 11 numerik karakterden oluşacaktır.

Ø  Vergi Numarası 10 numerik karakterden oluşacaktır.

 

ü  Gerçek kişi ise Ad Soy ad, Tüzel kişi ise Unvan

Ø  Zorunlu alandır.

 

ü  Satıcının IBAN Numarası

Ø  Zorunlu alandır.

Ø  Geçerliliği kontrol edilecektir.

 

ü  Satışı Yapılacak Aracın Plakası 

Ø  Zorunlu alandır.

Ø  İlk iki hanesi numerik karakter olacaktır.

Ø  Plaka alanına 50 karakterden fazla girilemeyecektir. (Özel plaka girişi yapılabilecektir.)

 

ü  Talep Edilen Satış Tutarı

Ø  Zorunlu alandır.

Ø  Numerik alandır.

 

ü  Satıcının Cep Telefonu Numarası

Ø  Satıcının Cep Telefonu veya E-Posta bilgilerinin en az biri zorunludur.

 

ü  Satıcının E-Posta Adresi

Ø  Satıcının Cep Telefonu veya E-Posta bilgilerinin en az biri zorunludur.

 

ü  Alıcının Telefon Numarası

Ø  Alıcının Cep Telefonu veya E-Posta bilgilerinin en az biri zorunludur.

 

ü  Alıcının E-Posta Adresi

Ø  Alıcının Cep Telefonu veya E-Posta bilgilerinin en az biri zorunludur.

 

6.2. Alıcı bakımından;

 

Alıcı kendisine gönderilen Referans Numarası’nı Sistem’den sorgular. Sorgulama sonucunda Satıcının girmiş olduğu aşağıdaki bilgiler salt okunur olarak görüntülenir.

 

ü  Referans Numarası

ü  Satıcının Kimlik Bilgileri

ü  Satışı Yapılacak Aracın Plakası

ü  Talep Edilen Satış Tutarı

ü  Satıcının Cep Telefonu Numarası

ü  Satıcının E-Posta Adresi

 

6.2.1. Alıcı, kendisine ait aşağıdaki bilgileri Sistem’e girer;

 

ü  Gerçek kişi ise T.C. Kimlik No, Tüzel kişi ise Vergi No

Ø  Zorunlu alandır.

Ø  T.C. Kimlik Numarası algoritmasına uygun 11 numerik karakterden oluşacaktır.

Ø  Vergi Numarası 10 numerik karakterden oluşacaktır.

 

ü  Gerçek kişi ise Ad Soy ad, Tüzel kişi ise Unvan

Ø  Zorunlu alandır.

 

ü  Alıcının IBAN Numarası

Ø  Zorunlu alandır.

Ø  Geçerliliği kontrol edilecektir.

 

ü  Alıcının Cep Telefonu Numarası

Ø  Sorgulama sonucu satıcının girdiği bilgi değiştirilebilir olarak görüntülenecektir.

Ø  Alıcının Cep Telefonu veya E-Posta bilgilerinin en az biri zorunludur.

 

ü  Alıcının E-Posta Adresi

Ø  Sorgulama sonucu satıcının girdiği bilgi değiştirilebilir olarak görüntülenecektir.

Ø  Alıcının Cep Telefonu veya E-Posta bilgilerinin en az biri zorunludur.

 

6.3. Papara, Alıcı’nın girmiş olduğu IBAN Numarası’na göre para transferi yapabileceği uygun IBAN Numarasını görüntüler. Alıcı kaydının oluşturulması sonucunda,

 

ü  Girilen Alıcı güvenli ödeme bilgileri Referans Numarası ile birlikte TNB’ye gönderilir. 

ü  Satıcıya Papara tarafından Referans Numarası ile birlikte güvenli ödeme başvuru bilgileri, tanımlanmış olan E-Posta ve/veya SMS aracılığı ile gönderilir.

ü  Alıcı’ya Papara tarafından Referans Numarası, para transferinin yapılacağı IBAN Numarası ve güvenli ödeme başvuru bilgileri tanımlanmış olan E-Posta ve/veya SMS aracılığı ile gönderilir.

ü  Alıcı, talep edilen satış tutarının para transfer işlemini aracı Papara tarafından belirtilen IBAN Numarası üzerinden gerçekleştirir.

 

MADDE 7

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

7.1. İşbu Sözleşmeyle;

 

7.1.1. Alıcı ve Satıcı aralarında gerçekleştirecekleri taşıt alım satım işlemi nedeniyle yapılacak para transferinin Papara üzerinden gerçekleştirileceğini; Papara da Alıcı ve Satıcı’nın kendisine başvurması halinde, taşıt alım satım işlemlerine ilişkin nakit transfer hizmetini işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi kabul etmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı, Sistem üzerinden tanımladığı banka/kredi kartları ile Papara’nın sunduğu 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilen güvenli ödeme hizmetlerinden faydalanabilecektir.

 

7.1.2. Taraflar, Sözleşme konusu hizmetin www.devret.com adresli internet sitesi ve/veya “Devret” isimli mobil uygulamalar üzerinden Sistem kapsamında verileceği konusunda anlaşmışlardır. Tarafların hak ve yükümlülükleri, işbu Sözleşmenin elektronik ortamda kabulü ile başlamaktadır.

 

7.2. Kullanıcılar bakımından;

 

7.2.1. Kullanıcı’nın gerçek kişi olması zorunludur. Başkasına ait kimlik bilgileri ile Kullanıcı tanımlaması yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenlerin tespiti halinde ilgili kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.

 

7.2.2. Kullanıcı şifresiyle yapılan işlemlerden Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı kod ve şifresinin kullanıcının rızası ya da rızası dışında üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu yapılan her türlü işlemden doğan sonuçlardan münhasıran Kullanıcı sorumludur. Bu nedenle Papara’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

7.2.3. Kullanıcılar www.devret.com adresli internet sitesi ve/veya “Devret” isimli mobil uygulamalar üzerinden satış veya alış işlemine bağlı olarak Madde-6’da belirtilen bilgileri Sistem’e girmekle ve girdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek onaylamakla yükümlüdür.

 

7.2.4. Alıcı (ruhsat sahibi olacak) ve Satıcı (ruhsat sahibi) adına girilen bilgilerin ve alış bedelinin gönderileceği IBAN ile satış bedelinin aktarılacağı IBAN bilgilerinin ruhsat sahiplerinin kendi Türk Lirası IBAN’ları olması zorunludur. Hatalı IBAN bildirimi kaynaklı gecikme ve iptallerden Papara sorumlu tutulamaz. Ayrıca verilen IBAN bilgisinin müşterek bir hesaba ait olmaması gerekmektedir. Müşterek hesaba ait IBAN bilgileri Sistem tarafından reddedilir.

 

7.2.5. Alıcı, satış bedelini sadece kayıt esnasında bildirilmiş olan kendi adına açılmış banka hesabı üzerinden gönderebilir. Aksi takdirde ilgili tutar TCMB tarafından EFT sisteminin kapatılmamış olduğu durumlarda aynı gün, kapatılmış olması durumunda ise bir sonraki iş günü otomatik olarak Papara tarafından EFT ile iade edilir.

 

7.2.6. ARTES nezdinde mülkiyet devri tescil edilmeden önce satış bedelinin Papara’da bloke edildiğini kontrol etme ve kontrol edildiğine dair teyidin Sistem üzerinden yapılması sorumluluğu Satıcı ve TNB’ye ait olup, kontrol yapılmadan satışın gerçekleşmesi durumunda doğabilecek zararlardan dolayı Papara’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 

7.2.7. Alıcı tarafından gönderilen satış bedelinin ilgili kesintiler yapıldıktan sonra aktarıldığı hesap bilgilerinin doğruluğu Satıcı’nın sorumluluğunda olup, yanlış ya da hatalı hesap bildirilmesi nedeniyle doğabilecek zararlardan münhasıran Satıcı sorumlu olacaktır. Bundan kaynaklı oluşabilecek zararlar bakımından Papara’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 

7.2.8. Sistem’in kullanılmasına ilişkin kod numarası, Referans Numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır. Sitem’e kaydedilmiş herhangi bir bilgi ve/veya aracın kaybedilmesi, çalınması veya Kullanıcının iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi, Kullanıcı tarafından bildirilen numaranın kullanılmaması, bir başkasına devredilmesi, kullanımının engellenmesi, iptal edilmesi, SIM kartının kaybolması, çalınması, ilgili GSM operatörü tarafından aynı telefon numarasına ilişkin SIM kartının değiştirilmesi vs. halinde Kullanıcı bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile Paparaya bildirmek yükümlülüğü altındadır. Aynı şekilde Kullanıcı, Sistem’in kullanımı için oluşturulan kullanıcı hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil) ve sahip olduğu Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya verilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal Papara’nın destek@papara.com adresine e-posta göndererek veya 0 (850) 340 0 340 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, Kullanıcının bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden ilgili yasal sorumluluk saklı olmak üzere hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar, Kullanıcının sorumluluğundadır. Hukuka aykırı kullanımın, kullanıcının ağır ihmaline veya kastına dayanması halinde ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.

 

7.2.9. Alıcı ve Satıcı Sözleşme konusu hizmet kapsamında Papara tarafından yapılan sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda yapılacak bildirimlere uyacağını taahhüt eder. Papara tarafından gönderilen bildirimlerin/mesajların geç ulaşması veya hiç ulaşmaması, geç görülmesi ve/veya hiç görülmemesi, gönderilen içerikte yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi veya üçüncü kişilerin bu bilgilere ulaşması nedeniyle Papara’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı ve Satıcı Papara’dan işbu nedenle herhangi bir ad altında talepte bulunamaz.

 

7.2.10. Taşıt alım satım işlemlerinde, ARTES verilerine göre mülkiyet devrinin tescilinden sonra, Papara nezdindeki hesapta bloke edilen tutarın Satıcı’ya ödenmesi, Kullanıcıların Sistem’e girdiği bilgiler üzerinden gerçekleştirilir. Alıcı ve Satıcı bu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmekle yükümlü olduklarını, Sistem’e girilen bilgilerin eksik, yanlış, yanıltıcı olması nedeniyle sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu nedenle Papara’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

7.2.11. Alıcı ve Satıcı, kendileri tarafından Sistem’e girilen bilgilerin ARTES ile ya da kendi aralarında herhangi bir nedenle eşleşmemesi nedeniyle işlemlere devam edilememesi durumunda Papara’nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ederler.

 

7.2.12. Alıcı ve Satıcı, satış bedelinin Papara üzerinden transfer edilmesine esas olmak üzere işbu işleme ilişkin olarak TNB bünyesindeki ARTES üzerinde yer alan taşıt mülkiyet devir tescil işlemleriyle ilgili kişisel bilgilerinin Papara ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul eder. Ayrıca, Alıcı tarafından kendisine gönderilen Referans Numarası ile Sistem üzerinden yapılan sorgulama sonucunda “Satıcının Kimlik Bilgileri”, “Satışı Yapılacak Aracın Plakası”, “Talep Edilen Satış Tutarı”, “Satıcının Cep Telefonu Numarası” ve “Satıcının E-Posta Adresi” görülebilir olduğundan, Satıcı işbu bilgilerin Alıcı ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Taraflar, bunun gibi, işbu Sözleşme konusu hizmet sebebiyle Papara ve/veya TNB ile veya satış sözleşmesinin tarafları arasında paylaşılacak bilgilere ve işbu bilgilerin Sözleşme’deki sınırlamalar dahilinde ve kişisel verilerin korunmasına dair hükümler saklı olmak üzere paylaşılmasına peşinen rıza gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

7.2.13. Sistem üzerinden üçüncü kişi adına (gerçek/tüzel kişi) taşıt alım satım işlemi yapacak olan Kullanıcılar, işbu işlemi yapmaya ve üçüncü kişilerin kişisel verilerini paylaşmaya yetkili olduğunu, üçüncü kişi adına girmiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgileri paylaşıyor olmaktan dolayı her türlü sonuçtan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Papara’nın işbu Kullanıcıların sayılan yetkilere sahip olup olmadığını denetleme yetkisi bulunmadığı gibi, Kullanıcıların yetkili olmamasından kaynaklı olarak doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak Papara, hiçbir şekilde işbu hususta kendisine yükümlülük ve/veya sorumluluk atfedilmesi gibi yorumlanmamak üzere, herhangi bir sebeple yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Kullanıcı’nın yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde işlemi reddetme/iptal etme hakkını saklı tutar.

 

7.2.14. Alıcı ve Satıcı, kasıt ya da ağır kusuru dışında, teknik arıza ve her türlü mücbir hal veya yargı ya da yetkili idari kuruluşların kararları ile başka sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleşememesi halinde Papara’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.2.15. Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul ettikleri anda işbu Sözleşme çerçevesinde Papara tarafından verilecek ödeme hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecek ödemelerin tamamına onay verdiklerini kabul ve beyan ederler. İşbu onayın geri alınması bakımından işlem iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

 

7.2.16. Kullanıcılar, işbu Sözleşme kapsamında kararlaştırılan hizmet çerçevesinde ödeme emrinin ancak işbu Sözleşme’deki iptal hükümlerine uygun olarak geri alınabileceğini, işbu Sözleşme’de yazılı olmayan hiçbir durumda Papara’ya ulaştığı anda geri alınamayacağını kabul eder. Ödeme Emri herhangi bir iş günü 17:00 sonrasında ulaştığı takdirde, takip eden ilk iş günü ulaşmış sayılacaktır.

 

7.2.17. Kullanıcılar, işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin Papara tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

 

7.2.18. Kullanıcılar, Papara’nın hizmetlerini yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla, bu şekilde kullanılabilecek veya doğrudan yasalara veya ahlaka aykırı olan mal veya hizmetlerin temini amacıyla kullanamaz.

 

7.2.19. Kullanıcı, Sözleşme bilgi ve koşullarına Papara internet sitesi, çağrı merkezi veya e-posta yoluyla ya da Sistem üzerinden ulaşabilir.

 

7.3. Papara bakımından;

 

7.3.1. Papara, işbu Sözleşme çerçevesinde güvenli ödeme sistemi kullanılarak yapılacak ikinci el motorlu araç alım-satım işlemleri bakımından gerekli tüm teknik alt yapıya sahip olduğunu, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemlerin tamamını gerçekleştirmeye yetkili olduğunu ve işbu Sözleşme’de kararlaştırılan sınır ve sınırlamalar dahilinde Noterlikler nezdinde yapılacak olan ikinci el motorlu araç alım-satım işlemleri ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek para transferini TNB’ye entegre şekilde gerçekleştireceğini ve bu kapsamda Alıcı ve Satıcı’ya hizmet sunacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

7.3.2. Papara, işbu Sözleşme kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım işlemleri ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek para transferinin yapılabilmesi amacıyla kendi bünyesinde ve/veya Sözleşme dışı üçüncü bir gerçek/tüzel kişi tarafından sağlanan servis aracılığıyla mobil uygulama, aplikasyon vb. herhangi bir ad altında olan Sistem’i işletmekte olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

7.3.3. TNB tarafından, ARTES üzerinden mülkiyet devrinin tescilinin tamamlandığının Papara’ya bildirilmesi üzerine Alıcı’nın gönderdiği meblağın Satıcı’nın hesabına aktarılması ile Papara’nın her türlü sorumluluğu sona ermektedir. 

 

7.3.4. Tescil işleminin gerçekleşmemesi, geç gerçekleşmesi ya da hatalı tescil işlemlerinden Papara sorumlu tutulamaz.

 

7.3.5. Papara; ARTES, TCMB EFT sisteminden, internet servis sağlayıcılarından, telekomünikasyon ağlarında meydana gelen hata, arıza gibi tüm beklenmeyen haller nedeniyle Sözleşme konusu işlemlerin gerektiği gibi ya da hiç yapılamamasından, üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden veya yanılmasından, kasıt ya da ağır kusuru dışında, teknik arıza ve her türlü mücbir hal veya yargı ya da yetkili idari kuruluşların kararları ile başka sebepler nedeniyle Sistem’in geçici/kalıcı olarak çalışmamasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

 

7.3.6. Alıcı ve Satıcı’nın işbu maddede ve Sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle işlemlerin gerçekleştirilememesi durumunda, Papara’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bu durumda Alıcı ve/veya Satıcı’nın Papara’ya karşı herhangi bir talepte bulunma hakları yoktur. Papara, sadece işbu Sözleşme’den kaynaklanan kendi yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Papara, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

7.3.7. Tescil işlemlerine ilişkin tüm yasal sorumluluk TNB’ye ait olup, bu konuda Papara sorumlu tutulamaz.

 

7.3.8. Papara’nın Kanun uyarınca taşıt bedelini muhafaza ettiği hesaplara faiz uygulaması ve kişilere kredi vermesi söz konusu değildir. Kullanıcı Papara’dan bu kapsamda bir talebi olmayacağını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 8

KULLANILACAK PARA BİRİMİ VE LİMİT

 

 

8.1. Papara tarafından Kullanıcılara sunulan ve işbu Sözleşme’de yer alan ödeme hizmeti, T.C Merkez Bankası tarafından işleme tabi tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, Kullanıcıların ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, 07/08/1989 tarihli ve 89/14392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ da belirlenen düzenlemeler esastır. Ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak bilgi girilecektir. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

 

8.2. İşbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirilecek ödeme hizmetleri bakımından Satıcı ve/veya Alıcı tarafından yapılan işlemler hiçbir tutarla sınırlandırılmamış olup, taşıt satış bedeli bakımından Satıcı ve Alıcı’nın anlaşması yeterlidir. Papara’nın işbu hususta herhangi bir denetim/kontrol sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

MADDE 9

ÜCRETLER

 

 

9.1. Noterliklerde yapılan taşıt satış işlemleri sırasında Sistem’in kullanılması halinde, Papara tarafından her bir işlem karşılığında Satıcı’ya aktarılacak olan araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle ücret alınır. Ücretin alınması satışa konu taşıtın Alıcı adına tescil edilmesi şartına bağlıdır.

 

9.2. Verilen hizmet karşılığında alınacak ücretin üst sınırı T.C Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu miktar üst sınırı, 2020 yılı için 20,00 TL olup, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

 

9.3. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ücret üst sınırının yarısı, işlem katılım payı olarak her bir işlem karşılığında Papara tarafından TNB’ye ödenmektedir.

 

MADDE 10

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 

 

10.1. İşbu Sözleşme, kullanıcı kayıtlarının iptal edilmesi halinde sona erer. Sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin Alıcı ya da Satıcının Papara’ya karşı işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder.

 

10.2. Papara, Alıcı ve/veya Satıcı’nın Sözleşme konusu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle ya da Sözleşme kapsamında yaptıkları işlemlerde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu kanaatine ulaştığında, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek işlemi gerçekleştirmeme hakkını haiz olup, Alıcı ve Satıcı Papara’nın bu nitelikte bir fesih kararına karşı herhangi bir itiraz ileri süremeyeceklerini peşinen kabul etmişlerdir. Sözleşmenin Papara tarafından bu nedenlerle feshedilmesi halinde, fesih işleminin gerçekleştirildiği SMS ve bildirilmişse e-posta ile Alıcı ve Satıcı’ya bildirilir, Alıcı tarafından gönderilen meblağ iade edilir ancak Alıcı ve Satıcı’nın Papara’ya yatırmış oldukları hizmet bedeli iade edilmez.

 

MADDE 11

KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

 

 

11.1. Kullanıcı, elektronik olarak doldurduğu formlar, işbu Sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden Papara ile yapmış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden Papara’ ya göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan Papara ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair yollarda Papara’ya aktarılan tüm kişisel verilerinin Papara tarafından kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, KVKK 1. ve 2. maddelerine uygun olarak toplandığını, Papara tarafından hizmetlerin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, Papara ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, Şirket prosedürleri gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.2. Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda Papara tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Papara’nın ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 12

GİZLİLİK ve BİLGİ GÜVENLİĞİ

 

 

Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 13

MÜCBİR SEBEP

 

 

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, salgın, lokavt vb. gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

 

MADDE 14

MUHTELİF HÜKÜMLER

 

 

14.1. İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların halinde İstanbul Anadolu Adliyesi  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

14.2. Kullanıcı, Papara’nın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

14.3. İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve hizmete ilişkin her türlü ihtilafta Papara’nın kendi/Sistem veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları, ticari kayıtlar, defter kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin 6100 sayılı HMK. Madde-193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

 

14.4. Papara’nın işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir. İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. Papara, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kayıt sırasında bildirdiği adresine iletilecek GSM numarasına ve/veya e-posta aracılığıyla yapacaktır. İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak bildirimlerin sıklığı ise taşıt satış işlemi süresince içerisinde bulunulan aşamaya göre değişmekte olup, işbu aşamalara dair Sözleşme’de yer alan ilgili kısımlardaki hükümler geçerlidir.

 

14.5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın ilgili Tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi Taraf’ın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

 

14.6. İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

 

14.7. Kullanıcı Papara tarafından Sözleşme’nin kapsamına giren konulara ve sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetlerini ad, soy ad bilgisi ve Referans Numarası ile Papara’nın 0 (850) 340 0 340 numaralı Çağrı Merkezi’ne ulaşarak veya destek@papara.com adresine e-posta göndererek Papara’ya iletebilir. Papara işbu şikayetleri inceleyerek en geç 20(yirmi) gün içinde Kullanıcı’ya bilgi verecektir.

 

14.8. İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların halinde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

MADDE 15

FİKRİ MÜLKİYET

 

 

15.1. Sistem’in tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları Papara’ya aittir.

 

15.2. Kullanıcılar, Sistem kapsamındaki hiçbir hizmeti, Sistem bilgilerini veya fikri mülkiyet hakları Papara’ya ait olan unsurları ticari amaçla kullanmayacak, çoğaltmayacak, dağıtmayacak veya bunlardan türetilen çalışmalar yapmayacak ve hazırlamayacaktır.

 

15.3. Kullanıcıların işbu Sözleşme’yi kabul etmesi üzerine Papara Kullanıcılara, aşağıdaki amaçlarla sınırlı, özel olmayan, alt lisansa konu edilemeyecek, geri alınabilir, devredilemez bir hak sağlar:

 

(i)             Sadece Sözleşme konusu hizmetten faydalanma amacıyla, kullanılan kişisel cihazda Sistem’e erişim ve kullanım hakkı;

(ii)            Sözleşme konusu hizmetler aracılığıyla mevcut kılınan içerik, bilgi ve ilgili malzemelere sadece kişisel ve ticari olmayan erişim ve kullanım hakkı.

 

MADDE 16

HATALI VE YETKİSİZ İŞLEMLER İLE GERİ ÖDEME

 

 

16.1. Hatalı ve Yetkisiz İşlemler

 

16.1.1. Kullanıcı derhal ve her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (on üç) ay içerisinde yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunarak düzeltme talep edebilir. Kullanıcının bu talebinin uygun bulunması halinde Satıcı’dan iade talep edilerek Kullanıcıya aktarılacaktır.

 

16.1.2. Kullanıcı, kayıp veya çalıntı ödeme aracının kullanılması veya kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle bilgilerinin/araçlarının başkaları tarafından kullanılması hallerinde işbu Sözleşme’deki bildirim yükümlülüğünü yerine getirmezse, yetkilendirmediği ödeme işleminden doğan zarardan sorumlu olacak, bahsi geçen şekilde bildirim yapılması halinde ise sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 

16.1.3. Papara, yetkisiz işlemin varlığına ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

 

16.1.4. Kullanıcı, hileli kullanımda bulunması ve bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

 

16.2. Ödeme Hizmeti’nin Gerçekleştirilmemesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi

 

16.2.1. Papara işbu Sözleşmeye konu işlemlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Kullanıcıya karşı sorumludur. Papara, Satıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

 

16.2.2. Papara, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcıya iade eder ve Kullanıcı hesabını eski durumuna getirir.

 

16.2.3. Papara, ödeme emrini Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden Satıcı’ya karşı sorumludur. Papara, satış bedelinin Satıcı’nın ödeme hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Satıcı’nın ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

 

16.2.4. Satıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının Papara olduğu hallerde, Papara, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal Satıcı’nın hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir. Papara ödeme emrini Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. Papara talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemini tespit eder ve sonucunu Satıcı’ya bildirir. Papara’dan kaynaklanan nedenler ile ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödemek zorunda kaldığı faiz ve ücretlerin tazmininden Papara sorumludur.

 

16.2.5. Satıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Satıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Kullanıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. Papara Kullanıcıdan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. Papara Kullanıcının geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 20 (yirmi) İş Günü içerisinde ödemeyi yapar ya da gerekçeleri ile reddederek hukuki yolları başvurabileceğini bildirir.

 

MADDE 17

DEĞİŞİKLİKLER, SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESHİ

 

 

17.1. Papara, işbu Sözleşme ve Hizmet koşullarını dilediği zaman herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler (gerek Papara tarafından yapılmış olsun gerekse Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcıların fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim Papara internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu süre geçtikten sonra kurulan Sözleşmeler’de ilgili değişiklik Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcılar bu kapsamda Papara’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

 

17.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşme’de yazılı şartların ve tescil işleminin tamamlanmasını müteakip yine işbu Sözleşme’de yazılı komisyonların düşülmesinden sonra kalan satış bedelinin Alıcı’dan Satıcı’ya aktarılması işleminin tamamlanması ile kendiliğinden sona erecektir.

 

17.3.Taraflar, işbu Sözleşme’de işlemin iptal edilemeyeceğinin düzenlendiği zaman dilimi hariç, yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.

 

17.4. Kullanıcı’nın Sözleşme konusu hizmeti yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme Papara tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

 

17.5. Papara’nın Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme Papara’ya herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın Papara tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

 

17.6. Papara hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecektir. Bu durumda Papara (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetlerini yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır. Papara ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Sistem’i askıya alabilecektir.

 

17 (on yedi) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak anlaşılmış ve elektronik olarak kabul edilmiştir.